Štátne jazykové skúšky

Termíny

Štátnice sa konajú spravidla dvakrát ročne - v jesennom a jarnom termíne. Všetci záujemcovia o štátne jazykové skúšky sa musia prihlásiť do 16. 9. (v jesennom termíne) a do 31. 3. (v jarnom termíne). To znamená, že pred pripustením na skúšky treba splniť slovenskou legislatívou určené podmienky: odovzdať riadne vyplnenú prihlášku a mať uhradený príslušný poplatok.

Aktuálna ponuka štátnych skúšok

Angličtina, nemčina, francúzština, taliančina, španielčina a ruština.

Základná štátna jazyková skúška (úroveň B2)
Všeobecná štátna jazyková skúška (úroveň C1 / C2)
Špeciálna štátna jazyková skúška (úroveň C2 )

Výhody štátnic:

  • majú hlbokú tradíciu v slovenskom školstve a povedomí verejnosti,
  • sú dokladom o znalosti cudzieho jazyka akceptovaným na celoštátnej úrovni (v štátnej a verejnej správe, ako aj súkromnom sektore), vyžadujú ich niektorí slovenskí zamestnávatelia,
  • sú uznané pri výkone učiteľského povolania ako kvalifikácia v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky č. 366/2010 Z.z.,
  • sú dostatočným preukázaním jazykových znalostí za účelom získania živnostenského oprávnenia (jazykové služby),
  • uznávajú sa ako náhrada maturitnej skúšky z cudzieho jazyka,
  • uznávajú sa na univerzitách ako náhrada prijímacích skúšok z jazyka a pri ukončovaní bakalárskeho štúdia (treba si preveriť každú univerzitu osobitne).